3.Nếu tôi đổi sản phẩm khác có giá trị thấp hơn sản phẩm mua, tôi có nhận lại được số tiền thừa không?

Corèle rất tiếc không thể hỗ trợ bạn nhận được phần tiền chênh lệch. Theo chính sách Corèle, sản phẩm đổi có giá trị thấp hơn sản phẩm mua bạn sẽ không được hoàn tiền thừa.