10.Corèle có xuất hóa đơn đỏ khi tôi mua hàng trên website không? Nếu có thời gian là bao lâu?

Corèle sẽ xuất hóa đơn đỏ cho bạn khi mua online. Bạn có thể chọn mục xuất hoá đơn trên đơn hàng và điền đầy đủ thông tin xuất hoá đơn để yêu cầu. Thời gian xuất hóa đơn là từ 03 – 05 ngày.